Martin

Martin

Pan ddaeth yr amser i ddewis y pynciau byddwn i’n cymryd yn y chweched dosbarth, roeddwn i’n gwybod am sbel beth roeddwn i eisiau gwneud fel gyrfa; roeddwn i eisiau bod yn athro Cymraeg.  Felly, roedd dewis gwneud Lefel A Cymraeg ail iaith yn benderfyniad hawdd iawn!  Mae hefyd yn rhywbeth dw i mor ddiolchgar roeddwn i wedi’i wneud.  Roedd diddordeb gyda fi mewn popeth yn ymwneud â’r Gymraeg; yr iaith, y diwylliant, y gerddoriaeth, yr hanes.  Roedd Lefel A yn rhoi cyfle i mi ddysgu mwy am y pethau hyn i gyd, a mwy.  Roedd un prif nod gyda fi ar y pryd, a hynny oedd bod yn rhugl yn y Gymraeg.

Tra oeddwn i’n astudio’r Gymraeg, roedd fy angerdd tuag at yr iaith wedi tyfu a thyfu.  Roedd y gwersi’n wahanol iawn i’r pynciau eraill a wnes i (Sbaeneg, Saesneg a Daearyddiaeth) oherwydd yr amrywiaeth eang oedd yno.  Ym mha bwnc arall allwch chi fynd o ddadansoddi cerddi llawn ystyr a theimladau, i ddarllen am beiriant sy’n ffrwydro er mwyn lladd ei berchennog? 

Roedd ochr lenyddol y cwrs yn wych.  Os byddwch chi’n siarad â pherson ifanc am gerddi, mae’n sicr eich bod chi’n gallu dyfalu sut maen nhw’n tueddu ymateb!  Roeddwn i’n ymateb fel hynny hefyd!  Ond ar ôl darllen cerddi oedd yn berthnasol i fy oedran i ar y pryd, a’u dadansoddi i ddeall mwy am yr ystyr, roedd fy marn i wedi newid yn gyfan gwbl.  Roedd y cwrs yn cynnwys pob math o lenyddiaeth, nid cerddi yn unig.  Doeddwn i erioed wedi astudio drama o’r blaen, na ffilm chwaith.  Roedd Cymraeg Lefel A yn rhoi’r cyfle i mi werthfawrogi technegau gwahanol fyddwn i byth yn eu hystyried o ddydd i ddydd fel arfer.  Rydych chi’n datblygu amrywiaeth eang o wahanol sgiliau wrth wneud y cwrs ac yn bendant dydych chi ddim yn cael yr un cyfleoedd mewn pynciau eraill i wneud cymaint o bethau. 

Wrth gwrs, fel pob pwnc arall, roedd rhai pethau hawdd a phethau oedd yn fwy heriol, ond mae pawb angen cael eu herio ar adegau.  I ddechrau, roedd astudio’r cerddi’n anodd.  Roeddwn i wedi cael trafferth gyda hyn pan wnes i Lenyddiaeth Saesneg ar gyfer TGAU, felly dychmygwch wneud hyn mewn iaith arall!  Ond, ar ôl astudio cwpl o gerddi, roedd hi’n haws, felly erbyn diwedd y flwyddyn gyntaf, doedd hynny ddim yn broblem bellach.  Gyda dysgu ieithoedd, ymarfer sy’n bwysig, ac roedd y profiad o astudio cerddi wedi profi hyn.  Os gofynnwch chi i unrhyw un sy’n siarad Cymraeg, person ail iaith neu iaith gyntaf, rhywbeth sy’n gyffredin rhwng bawb ydy eu barn ar dreigladau!  Mae llawer o eiriau sy’n achosi treigladau, ac mae llawer o reolau, ac wrth gwrs, i bob rheol mae eithriadau!  Ond pwy sy’n berffaith?  Unwaith eto, ymarfer sy’n bwysig.  Ar ôl i’r blynyddoedd fynd yn eu blaen, roeddwn i’n treiglo pethau’n naturiol.  A bod yn onest, roedd yn galonogol iawn meddwl mod i’n rhywun oedd wedi dysgu’r Gymraeg, heb unrhyw un yn fy nheulu yn siarad Cymraeg, ac erbyn hyn dw i’n treiglo’n gywir heb feddwl.

Un o’r pethau gorau am astudio iaith ac am astudio’r Gymraeg (ac mae llawer ohonynt), yw eich bod chi’n gallu gweld y cynnydd o wers i wers ac o wythnos i wythnos.  Rydych chi’n gallu cerdded allan o wersi yn rhestru i’ch hunan faint o bethau newydd rydych chi newydd ddysgu, geiriau, brawddegau, patrymau iaith, amser y ferf, treigladau, ffeithiau ac ystadegau, technegau llenyddol, technegau ffilmio, geiriau tafodieithol.  Mae hi’n rhestr hir!

Dw i wedi gwneud cymaint o bethau gyda’r iaith dw i wedi’i dysgu.  Mae’r Gymraeg wedi bod yn allweddol i fi o ran gwaith.  Dw i’n gweithio fel athro Cymraeg ond hefyd mae swydd gyda fi bob haf oherwydd y ffaith mod i’n gallu siarad Cymraeg.  Dw i hefyd yn nabod grŵp hollol newydd o bobl, bobl fyddwn i byth wedi cwrdd â nhw os nad oeddwn i’n siarad Cymraeg.  Mae’r Gymraeg wedi rhoi cymaint o gyfleoedd i mi.  Mae’n rhywbeth sy’n holl bwysig yn y Gymru fodern, ac wrth gwrs, yng Nghymru’r dyfodol.